ANBI

Museum Boxtel en ANBI
Museum Boxtel (MUBO) heeft bij de belastingdienst de status aangevraagd voor een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De ANBI-status is aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.
De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor het MUBO zelf, maar ook voor donateurs en Vrienden van MUBO.
Donateurs en Vrienden van MUBO mogen hun giften aan MUBO aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI, zoals MUBO, geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen anderhalf keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hoe u dit precies kunt doen, is hier te lezen.

Een ANBI is verplicht om op haar website de volgende gegevens te publiceren:

Naam van de instelling
Museum Boxtel (MUBO), statutair geregistreerd onder de naam Stichting Beheer en Behoud Museumcollectie Boxtel.

Adres MUBO
Postbus 84, 5280 AB Boxtel
Baroniestraat 18, 5281 JE Boxtel

RSIN
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 851909371

Doelstelling MUBO
Missie: Verspreiding van kennis en kunde over cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.
Visie: Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen.
Doel: Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door:

Beleidsplan
Een uitgebreide beschrijving van ons beleid is te lezen in ons jaarverslag 2016.

Bestuurders
Maria Voets, voorzitter

Willem van Vossen, secretaris

Hans van Dijk, penningmeester

Beloningsbeleid
MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie.
Inclusief bestuur en raad van toezicht zijn 58 vrijwilligers actief.
De leden van bestuur en raad van toezicht en de overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording
Een uitgebreide financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag 2016.